Disclaimer

Algemeen

Op deze website stelt De Erfontwikkelaar B.V. aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door De Erfontwikkelaar B.V. met zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Erfontwikkelaar B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, aan welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van (hyper) links naar informatie derden, zijn eigendom van De Erfontwikkelaar B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijk of schriftelijk toestemming van De Erfontwikkelaar B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Informatie van derden, producten en diensten

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Erfontwikkelaar B.V., zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Erfontwikkelaar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Erfontwikkelaar B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.